Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50558 Library:50639 in /home/szaszor01/domains/lexforum.pl/public_html/libs/green.lib.php on line 35

Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50558 Library:50639 in /home/szaszor01/domains/lexforum.pl/public_html/libs/green.lib.php on line 38
 CZY NALEŻY SIĘ ODPRAWA? - KILKA SPRAW, ekwiwalent za wypoczynek, sprostowanie świadectwa pracy, wezwanie do zapłaty, inspekcja pracy, sąd

Czy należy się odprawa? - kilka spraw

Kategoria: Wypowiedzenia / zwolnienie    |    10 Sty 2014 o godz.21:43    |    24 odpowiedzi
Autor: monikagod
Witam serdecznie
Czy pracownikowi zwolnionemu bezpośrednio po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego umowa na czas określony (wypadek w pracy) z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 30 § 1 p 2 K.p.:rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawcy, przysługuje tak zwana odprawa ekonomiczna? Dodam, iż przyczyna wypowiedzenia nie leży po mojej stronie gdyż nie dopuszczono mnie do pracy. Nie mogłam dokonać jakichkolwiek czynności uzasadniających moją winę.
ODPOWIEDZ    |    CYTUJ    |    ZGŁOŚ NARUSZENIE

Odpowiedzi

Najwyżej oceniona odpowiedź

Autor: redaktor
7
0
Witam

[cytuj autor=Gość] (...) w wypowiedzeniu brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej wypowiedzenia. (...) paragraf został podany dopiero w świadectwie pracy, które otrzymałam w dniu wczorajszym. [/cytuj]

Art. 30 par. 1 pkt 2 Kodeksu pracy nie jest przyczyną wypowiedzenia tylko jedną z form rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym przyczyna wypowiedzenia nie dotyczyła pracownika, wówczas nie wystarczy podać: art. 30 par. 1 pkt 2 K.p. Prawidłowo powinno być podane: art 30 par. 1 pkt 2 K.p. w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r.nr 90, poz. 844) - http://www.prawnik-online.eu/kiedy-pracodawca-powinien-uzasadnic-wypowiedzenie-terminowej-umowy-o-prace,3,1483.html

Proszę sprawdzić swoje świadectwo pracy pod względem formalnym: powinna znajdować się na nim nim także kwota ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Dodam, że urlop wypoczynkowy przysługuje za okres choroby pracownika oraz pobierania przez niego świadczenia rehabilitacyjnego. Z art. 155[2] par. 1 Kodeksu pracy nie jest proporcjonalnie obniżany.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony z chwilą zakończenia zatrudnienia. W praktyce pracodawcy wypłacają go z ostatnia wypłatą. Na odcinku wypłaty powinna być wyszczególniona jego kwota.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Zgodnie wyrokiem Sadu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r. , I PKN 336/00 (OSNP 2003/1/14): ?Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe?.

W sprawach spornych pozostaje kontakt z inspekcją pracy albo wniesienie pozwu o zapłatę ekwiwalentu do sądu pracy.

Jeżeli pracodawca tego nie ujął powyższych informacji na świadectwie pracy, wtedy w terminie 7 dni od jego wydania wnosi Pani do pracodawcy o korektę świadectwa pracy ( art. 97 par. 2[1] Kodeksu pracy. W przypadku odmowy pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy pracownik ma prawo wnieść do sądu powództwo w tej sprawie. Jest na to czas 7 dni od otrzymania informacji o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę ( art. 97 par. 2[1] K.p.).

Pomoc:

http://www.prawnik-online.eu/sporzadzanie-pism-procesowych---zmiany-w-kpc-obowiazujace-od-dnia-7-lipca-2013-roku,3,4727.html

http://www.prawnik-online.eu/wydanie-swiadectwa-pracy---termin-wydania,3,369.html

http://www.prawnik-online.eu/pozew-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy---wzor-z-uzasadnieniem-i-objasnieniem,3,3507.html


Pozdrawiam
11-01-2014 13:19    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenie    |    link

Pozostałe odpowiedzi

Autor: redaktor
1
0
Witam

W sytuacji opisanej w pytaniu nie miało miejsca zwolnienie indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ani też pracodawca nie przeprowadzał u siebie żadnych zwolnień grupowych

Pracodawca zwolnił Panią po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W tym przypadku nie należy się Panu żadna odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Pozdrawiam
10-01-2014 22:15    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
1
0
monikagod
przyczyna wypowiedzenia nie leży po mojej stronie gdyż nie dopuszczono mnie do pracy, więc nie mogłam dokonać jakichkolwiek czynności uzasadniających moją winę.


W terminie 7 dni od otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę może Pani wnieść do sądu pozew o ustalenie przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy.

Pracodawca będzie musiał wtedy udowodnić sądowi dlaczego Panią zwolnił bez możliwości zrobienia badań lekarskich warunkujących dopuszczenie do pracy.
10-01-2014 23:18    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Bardzo dziękuję nie mniej jednak mam jeszcze jedno pytanie. Pracownicy, która została zatrudniona na moje miejsce po mym wypadku sporządzono również umowę o prace na 5 lat (czas określony) a nie na zastępstwo. W owym dokumencie należałoby podać wszelkie moje dane czego nie uczyniono. Po mym powrocie jasne było, iż będą redukcje z uwagi na fakt iż na markecie nie może być 2 kierowników. Czy owy fakt jest przyczyną ekonomiczną?
11-01-2014 09:57    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Bądź organizacyjną?
11-01-2014 10:26    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
2
0
Witam

Gość
W owym dokumencie należałoby podać wszelkie moje dane czego nie uczyniono.


Umowę na zastępstwo stosuje się w sytuacji, gdy trzeba zastąpić innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. z powodu jego choroby, urlopu itp.

Jeżeli zamiarem pracodawcy było zatrudnienie kogoś na czas Pani zastępstwa, wtedy umowa powinna mieć nazwę : Umowa na zastępstwo.

W jej treści powinien być zawarty zapis o tym, że umowa zawarta została na zastępstwo, usprawiedliwionej nieobecności pracownika Pani / Pana ................... który powinien trwać do ................. Końcowy okres trwania umowy na czas zastępstwa pracodawca może określić poprzez podanie daty powrotu zastępowanego pracownika do pracy lub zdarzenie przyszłe np. po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.

Umowa na czas określony zawarta na zastępstwo rozwiązuje się wtedy z upływem określonych terminów w niej podanych.

Pomoc:

http://www.prawnik-online.eu/rozwiazanie-umowy-o-prace-na-czas-zastepstwa-nieobecnego-pracownika,3,1948.html

http://www.prawnik-online.eu/umowa-o-prace-na-zastepstwo,3,83.html

W przypadku, gdy pracodawca zawierał z innym pracownikiem, który miał Panią zastępować normalną umowę o pracę, wtedy nie musiał w jej treści podawać Pani danych. Nie była to bowiem umowa na zastępstwo.

Pozdrawiam
11-01-2014 11:36    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
5
0
Witam ponownie

Gość
Po moim powrocie jasne było, iż będą redukcje z uwagi na fakt iż w markecie nie może być 2 kierowników. Czy ów fakt jest przyczyną ekonomiczną?


Tak, jest to przyczyna ekonomiczna. Moim zdaniem, jeżeli otrzymała Pani wypowiedzenie z przyczyn dotyczących pracodawcy, powinno być ono uzasadnione.

Temat ten został omówiony na naszych stronach, pod linkiem:

http://www.prawnik-online.eu/kiedy-pracodawca-powinien-uzasadnic-wypowiedzenie-terminowej-umowy-o-prace,3,1483.html

Pracownik, który Panią zastępował powinien mieć umowę na czas zastępstwa a nie normalną umowę o pracę na 5 lat (zbyt długi okres). Umowa zawarta na tak długi okres czasu nigdy nie jest i nie będzie żadna umowa na zastępstwo.

Na Pani zakwestionowałabym niniejsze wypowiedzenie do sądu pracy w terminie 7 dni ( art. 264 par. 1 K.p.). Wniosłabym o ustalenie prawdziwej przyczyny wypowiedzenia. Powołałabym się wtedy na stan faktyczny i wniosłabym o zobowiązanie przez sad pracodawcy do dostarczenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem nowego pracownika w czasie Pani choroby.

Pozdrawiam
11-01-2014 11:51    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
1
0
Witam
Powracam ponownie do Pani pytania:

Gość
Bądź organizacyjną?


W omawianej sytuacji przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracodawcy, ponieważ w czasie Pani nieobecności zatrudnił pracownika na 5 - letnią umowę o pracę a nie na umowę na zastępstwo.

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników (umowa o pracę) i dokonuje zwolnień grupowych lub indywidualnych w trybie art. 1 lub art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników - (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844 ) zwalnianym osobom /osobie należy się odprawa pieniężna ( art. 8 ust. 1 ustawy jw.). Przy stanie zatrudnienia mniejszym niż 20 pracowników, pracodawca nie podlega przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych i nie ma obowiązku wypłacania odpraw z tego tytułu.

Pomoc:

http://www.prawnik-online.eu/zwolnienia-grupowe-w-malej-firmie-a-odprawa-pieniezna,3,3173.html

http://www.prawnik-online.eu/komu-i-kiedy-przysluguje-odprawa-z-tytulu-zwolnien-grupowych,3,2146.html

http://www.prawnik-online.eu/wezwanie-do-zaplaty-odprawy-z-tytulu-zwolnienia-indywidualnego---wzor,3,4177.html

Pozdrawiam
11-01-2014 12:04    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
redaktor

Na Pani zakwestionowałabym niniejsze wypowiedzenie do sądu pracy w terminie 7 dni ( art. 264 par. 1 K.p.). Wniosłabym o ustalenie prawdziwej przyczyny wypowiedzenia. Powołałabym się wtedy na stan faktyczny i wniosłabym o zobowiązanie przez sad pracodawcy do dostarczenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem nowego pracownika w czasie Pani choroby.

Pozdrawiam


Owy 7 dniowy termin należałoby liczyć od dnia wręczenia wypowiedzenia w mym przypadku był to 20.12.2013 ,wystawienia świadectwa pracy 04.01.2014 czy może odbioru listem poleconym czyli 10.01.2014r. Pytam ponieważ w wypowiedzeniu brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej wypowiedzenia. Owy paragraf został podany dopiero w świadectwie pracy ,które otrzymałam w dniu wczorajszym.
11-01-2014 12:32    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
4
0
Witam z tej strony

Pisze Pani, że wypowiedzenie zostało dokonane w dniu 20 grudnia 2013 roku. Upłynął zatem termin odwołania się od niego do sadu pracy. Zgodnie z art. 264 par. 1 Kodeksu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Można wnioskować do sądu o przywrócenie terminu, ale musi wystąpić wtedy uzasadniona i udokumentowana przyczyna nie wniesienia odwołania w terminie ( art. 265 K.p.).

Zawsze można przedstawić swój problem w inspekcji pracy lub napisać do pracodawcy pismo o wypłacenie odprawy z powodu zwolnienia z przyczyn, które pracownika nie dotyczą. W uzasadnieniu podaje Pani, że została zwolniona w dniu ...... r. po wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego bez możliwości zrobienia badań profilaktycznych. Na czas jej nieobecności zatrudniony został pracownik na 5 - letnią umowę o pracę a nie na czas zastępstwa. Przyczyna wypowiedzenia nie leży tutaj po stronie pracownika tylko pracodawcy.

Pomoc:

http://www.prawnik-online.eu/wezwanie-do-zaplaty-odprawy-z-tytulu-zwolnienia-indywidualnego---wzor,3,4177.html

Takie wezwanie do zapłaty jest tylko informacją dla pracodawcy, że pracownik chce tę sprawę załatwić ugodowo. Nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych.

Pozdrawiam
11-01-2014 12:59    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Oczywiście wyślę wezwanie do zapłaty, nie mniej jednak co mogę zrobić jeśli pracodawca odmówi owej wypłaty ? Złożyć pozew do sądu pracy? Czy mogę ubiegać się sprostowania świadectwa pracy a w zasadzie dopisania iż wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika?
11-01-2014 13:10    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
7
0
Witam

Gość
(...) w wypowiedzeniu brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej wypowiedzenia. (...) paragraf został podany dopiero w świadectwie pracy, które otrzymałam w dniu wczorajszym.


Art. 30 par. 1 pkt 2 Kodeksu pracy nie jest przyczyną wypowiedzenia tylko jedną z form rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli zgodnie ze stanem faktycznym przyczyna wypowiedzenia nie dotyczyła pracownika, wówczas nie wystarczy podać: art. 30 par. 1 pkt 2 K.p. Prawidłowo powinno być podane: art 30 par. 1 pkt 2 K.p. w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r.nr 90, poz. 844) - http://www.prawnik-online.eu/kiedy-pracodawca-powinien-uzasadnic-wypowiedzenie-terminowej-umowy-o-prace,3,1483.html

Proszę sprawdzić swoje świadectwo pracy pod względem formalnym: powinna znajdować się na nim nim także kwota ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Dodam, że urlop wypoczynkowy przysługuje za okres choroby pracownika oraz pobierania przez niego świadczenia rehabilitacyjnego. Z art. 155[2] par. 1 Kodeksu pracy nie jest proporcjonalnie obniżany.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony z chwilą zakończenia zatrudnienia. W praktyce pracodawcy wypłacają go z ostatnia wypłatą. Na odcinku wypłaty powinna być wyszczególniona jego kwota.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Zgodnie wyrokiem Sadu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r. , I PKN 336/00 (OSNP 2003/1/14): ?Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe?.

W sprawach spornych pozostaje kontakt z inspekcją pracy albo wniesienie pozwu o zapłatę ekwiwalentu do sądu pracy.

Jeżeli pracodawca tego nie ujął powyższych informacji na świadectwie pracy, wtedy w terminie 7 dni od jego wydania wnosi Pani do pracodawcy o korektę świadectwa pracy ( art. 97 par. 2[1] Kodeksu pracy. W przypadku odmowy pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy pracownik ma prawo wnieść do sądu powództwo w tej sprawie. Jest na to czas 7 dni od otrzymania informacji o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę ( art. 97 par. 2[1] K.p.).

Pomoc:

http://www.prawnik-online.eu/sporzadzanie-pism-procesowych---zmiany-w-kpc-obowiazujace-od-dnia-7-lipca-2013-roku,3,4727.html

http://www.prawnik-online.eu/wydanie-swiadectwa-pracy---termin-wydania,3,369.html

http://www.prawnik-online.eu/pozew-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy---wzor-z-uzasadnieniem-i-objasnieniem,3,3507.html


Pozdrawiam
11-01-2014 13:19    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: adwokat
1
0
Treść świadectwa pracy nie gra roli, poza tym nie wpisuje się tam przyczyny wypowiedzenia, a jedynie sposób rozwiązania umowy o pracę.
Jeśli pracodawca nie zareaguje na wezwanie do zapłaty pozostaje Pani złożenie powództwa do Sądu Pracy.
11-01-2014 13:20    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Na świadectwie pracy w punkcie 4 W okresie zatrudnienia pracownica: 1) wykorzystała urlop wypoczynkowy : 3 dni w tym wypłacono ekwiwalent za 3 dni przysługujący wymiar urlopu 3 dni urlop wykorzystany na podst. art.167(2)w 2014 roku nie korzystała.
Nie ma więc wzmianki o urlopie ani o kwocie przysługującej mi za zaległy urlop z 2012 8 dni oraz 2013 26 dni. Świadectwo pracy zawiera zaś informację iż został mi wypłacony ekwiwalent, którego nie widziałam na oczy owszem otrzymałam wypłatę, ale tylko za okres 2 tygodniowego wypowiedzenia a w nim wykorzystałam jedynie dni opieki na dziecko i dni na poszukiwanie pracy reszta to ustawowo dni wolne (ŚWIĘTA) . 8.01.2014roku wysłałam pismo do pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu określając termin do 15.01.2014 wraz z odsetkami. Czy ma sens pisać o sprostowanie świadectwa gdyż zawiera nieprawidłową informacje sprzeczną ze stanem faktycznym?
11-01-2014 13:47    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
1
0
Witam

adwokat
Treść świadectwa pracy nie gra roli, poza tym nie wpisuje się tam przyczyny wypowiedzenia, a jedynie sposób rozwiązania umowy o pracę.


Zgadzam się, że na świadectwie pracy nie podaje się przyczyny wypowiedzenia, a tylko sposób rozwiązania umowy. W sytuacji podanej w pytaniu samo podanie art. 30 par. 1 pkt 2 k.p. jest zdecydowanie za mało. Pracownik może zatem wnieść o sprostowanie świadectwa pracy pod tym względem.

Pozdrawiam
11-01-2014 14:02    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
3
0
Witam

Gość
Czy ma sens pisać o sprostowanie świadectwa gdyż zawiera nieprawidłową informacje sprzeczną ze stanem faktycznym?


Świadectwo pracy, które Pani otrzymała zawiera błędy co do urlopu wypoczynkowego. Nie ma Pani podanej w nim kwoty przysługującego ekwiwalentu za niewykorzystany wypoczynek. Ta informacja powinna być na świadectwie pracy naniesiona a potem zrealizowana w praktyce.

Chce to Pani podarować pracodawcy?

Pozdrawiam
11-01-2014 14:12    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
2
0
Witam ponownie

Gość
Świadectwo pracy zawiera zaś informację iż został mi wypłacony ekwiwalent, którego nie widziałam na oczy ....


Jeżeli pracodawca twierdzi, że wypłacił ekwiwalent, wówczas powinien podać na świadectwie pracy kiedy nastąpiła wypłata i w jakiej wysokości. Rozumiem, ze takiej informacji nie ma.

Zatem pisze Pani do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. To nic nie kosztuje.

Podaję Pani schemat wniosku.

.........., 2014, ...... - .....

................. (imię, nazwisko, adres pracownika)
................. ( nazwa i adres pracodawcy)

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Wnoszę o sprostowanie świadectwa pracy wydanego w dniu............. r., które otrzymałam za pośrednictwem poczty dnia ............ r.

Sprostowanie dotyczy następujących zmian : 1) punkt ... świadectwa pracy:....... ................, na wskazanie, że .........................
2) punkt ....... świadectwa pracy: ..................... na wskazanie, że ........


........................................ (podpis )

Jeżeli chodzi o zmiany należy przepisać treść danego punktu świadectwa pracy z którym się Pani nie zgadza i podać jak powinna być ona prawidłowo napisana.

Przykładowo pracodawca podał, że wypłacił ekwiwalent za urlop. Tak informacja jest niepełna. Nie jest wiadome za jaki okres urlopu ma być tenże ekwiwalent (np. ekwiwalent za 26 dni urlop wypoczynkowego za 2013 rok).

Pozdrawiam
11-01-2014 14:26    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
1
0
Witam ponownie

Gość
8.01.2014 roku wysłałam pismo do pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu określając termin do 15.01.2014 wraz z odsetkami.


Wysłanie wezwania do zapłaty zaległego ekwiwalentu urlopowego a wniosek do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy nie są tożsame. Każde z nich ma swój tryb.

Pozdrawiam
11-01-2014 14:40    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
redaktor

Chce to Pani podarować pracodawcy?

Pozdrawiam


Jestem zdecydowana walczyć o swe prawa z owego faktu biorą się me pytania aczkolwiek mam świadomość iż nie będzie to łatwe, gdyż jest to duża firma posiadająca ponad 300marketów.
11-01-2014 15:10    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
1
0
Witam

Napisała Pani: "Jestem zdecydowana walczyć o swe prawa z owego faktu biorą się me pytania aczkolwiek mam świadomość iż nie będzie to łatwe ... ".

Też jestem tego świadoma. Proszę zatem na spokojnie przeanalizować udzielone Pani odpowiedzi na pytania i zapoznać się z linkami do naszych opracowań tematycznych. Życzę powodzenia.

Pozdrawiam
11-01-2014 15:30    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Napisałam wcześniej o tym, że na świadectwie pracy w punkcie 4 jest podane: W okresie zatrudnienia pracownica: 1) wykorzystała urlop wypoczynkowy : 3 dni w tym wypłacono ekwiwalent za 3 dni przysługujący wymiar urlopu 3 dni urlop wykorzystany na podst. art.167(2)w 2014 roku nie korzystała.

Jeszcze jedno pytanie czy owy zapis w punkcie 4 powinien się pojawić?. Nie jest to przecież mój urlop należny w 2014 roku tylko zaległy za który przysługuje mi ekwiwalent. Przecież co do zasady nowego pracodawcę nie interesuje mój zaległy urlop.
11-01-2014 17:41    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
1
0
Witam

Powinna mieć Pani zapłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop za okres zwolnienia lekarskiego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Na świadectwie pracy pracodawca podaje błędne informacje i należałoby je skorygować.

We wniosku o sprostowanie świadectwa pracy trzeba napisać:

.........., 2014 - ....... - .......

....................... ( imię, nazwisko, stanowisko)
....................... (nazwa i adres pracodawcy)

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Proszę o sprostowanie w moim świadectwie pracy z dnia ...... roku , doręczonym mi w dniu ....... roku informacji zawartej w pkt 4 : ..................... ( należy podać treść ) przez wskazanie, że za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w roku ....... w wymiarze ....... dni i ...... godzin przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Proszę także o uzupełnienie informacji zawartej w punkcie .... świadectwa pracy : art 30 par. 1 pkt 2 K.p. na: art. 30 par. 1 K.p. w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r.nr 90, poz. 844).


................................... ( podpis)

To powinno wystarczyć.
Pozdrawiam
12-01-2014 10:24    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
1
0
Witam

Czytam: "8.01.2014 roku wysłałam pismo do pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu określając termin do 15.01.2014 wraz z odsetkami."

W razie braku odpowiedzi pracodawcy proponowałabym kontakt z okręgową inspekcją pracy. Najlepiej jest zrobić to w formie pisemnej. Opisuje Pani wtedy stan faktyczny i prosi o przeprowadzenie kontroli. Co istotne, inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi.

Pomoc:

http://prawnik-online.eu/skarga-do-panstwowej-inspekcji-pracy,3,419.html

Pozdrawiam
12-01-2014 10:35    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Bardzo dziękuję za odpowiedż. Zgodnie z owym zapisem będę się ubiegać o usunięcie go ze świadectwa, ponieważ z tego co przeczytałam to w owy dokument wpisuje się tylko urlop z roku w którym doszło do zakończenia stosunku pracy. A za 4 dni stycznia nie przysługuje mi nawet 1 dzień urlopu. Jeśli owy zapis nie zostanie usunięty u kolejnego pracodawcy zostaną mi te 3 dni odjęte z przysługującego mi wymiaru 26dni jeśli oczywiście mam racje.
12-01-2014 10:45    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
1
0
Gość
będę się ubiegać o usunięcie go ze świadectwa,


Na świadectwie pracy podaje się wykorzystany urlop w roku kalendarzowym w którym rozwiązuje się umowa o pracę. W roku 2014 nie wykorzystała Pani żadnego urlopu. Za lata wcześniejsze tj. rok 2012, i 2013 przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop lub jego część, gdyż wtedy Pani chorowała a potem była na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Samo sprostowanie świadectwa pracy to jedno, a wyegzekwowanie ekwiwalentu to drugie. Trochę to potrwa: okręgowa inspekcja pracy, sąd pracy, wyrok lub sądowy nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, egzekucja komornicza ...

Pozdrawiam
12-01-2014 11:19    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link

Napisz odpowiedź

1. Autor
2. Wpisz treść odpowiedzi
Pozostało 2000 znaków.
Udzielając odpowiedzi, pamiętaj o zachowaniu kultury osobistej.
Dodaj załącznik do swojego pytania:
Dodaj kolejny załącznik
3. Spam catpcha

Logowanie

Jeśli masz już konto w serwisie - zaloguj się
Zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Replica Uhren Casio